Våre Tjenester
 

Vi har spesialisert oss innenfor ledelsessystemer, risiko, kvalitet og HMS styring. Byggherreforskriften er styrende innen bygg og anlegg, der krav til SHA/HMS og miljø er sentralt. Vi bidrar med systemoppbygging og implementering.

Internkontrollforskriftene stiller krav til risikokartlegging av virksomheten. Basert på dette skal det utarbeides et HMS og kvalitetssystem. Vi bistår med å lage et HMS system som er egnet for virksomhetene og er praktisk tilrettelagt slik at oppfølging og etterlevelse lettere ivaretas. SHA planer og miljøplaner bygger på KHMS system og tilpasses de aktuelle prosjekt.

Mange av våre kunder innen bygg & anlegg og industri ønsker å bygge styringssystem i samsvar med ISO 9001 krav, og evt. miljøkrav etter ISO 14001.

Vi leverer en rekke kurs for bygg & anlegg. Vi har bla. levert kvalitetskurs for mange ledere i Nye Veier og revisjonsleder kurs for Statnett. Vi har også bistått en rekke kunder å bli Miljøfyrtårn sertifisert.


REVISJONER

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere og revisorer med erfaring som sertifiseringsrevisorer. Revisjonen baserer seg på ulike krav og ut fra valgt fokusområde. Kravgrunnlag er typisk fra kunde, kontrakt, byggherreforskrift, IK forskrift, lover og regler som gjelder og egne definerte krav i styringssystem.

 • Internrevisjon
 • Leverandørrevisjon
 • Sikkerhets- og HMS inspeksjoner på byggeplass

Etterlevelse og eget ledelsessystem er alltid inkludert i en revisjon. Revisjonens hovedformål er å se etter forbedringsområder og vurdere etterlevelse av krav.
Interne revisjoner er et av ledelsens viktigste verktøy i forbedringsarbeidet. Det er også et krav til gjennomføring av interne revisjoner i ISO standarder og IK-forskrifter.

interessert i en prat om revisjon tilpasset Bygg og Anlegg?


RISIKO OG BEREDSKAP

Risikostyring

Risikostyring er et at de viktigste ledelsesverktøy for styring av virksomheten, både når det gjelder forretning, kundetilfredshet, omdømme, miljø og sikkerhet.

De nye ISO standardene har en helhetlig tilnærming til risikostyring.

Vi bidra og fasiliteter risikokartlegging med bruk av egnede verktøy på ulike nivå i organisasjonen.

interessert i en prat om risiko og beredskap tilpasset Bygg og Anlegg?


Innleie KHMS Leder

Mange bedrifter vil få en effektiv løsning med å leie inn en profesjonelle og erfaren Kvalitet-, HMS-, Risk manager ressurser.

Vi sikrer at det systematiske kvalitetsarbeidet følges opp som ledd i kontinuerlig forbedring.

Mange av våre kunder har valgt en slik løsning, og omfanget varierer fra en 20% stilling til 80% stilling, alt etter behov.

wergeland7.jpg

interessert i en prat om INNLEIE AV KHMS LEDER tilpasset Bygg og Anlegg?


MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, som tildeles bedrifter som har gjennomgått en miljøkartlegging og etterlever krav til en miljøvirksomhet.

Godkjent miljøkonsulent må bistå bedriften i miljøanalyse og dokumentere etterlevelse og resultat i en miljørapport. Denne miljørapporten gir grunnlag for sertifisering.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer:

 • Internkontroll HMS
 • arbeidsmiljø
 • energibruk
 • innkjøp og materialbruk
 • avfalls- og utslippshåndtering
 • transport og klimaregnskap.

Bedrifter går gjennom en miljøanalyse, sammen med miljøkonsulent, og kartlegger status og planlegger og iverksetter ulike miljø- og HMS-tiltak. Når krav til alle bransjer og aktuelle bransjekrav er tilfredsstillende imøtekommet, utarbeider miljøkonsulent miljørapport med nødvendig dokumentasjon. Sertifisør fra kommunen kommer deretter på et tilsynsbesøk, og basert på dette og miljørapporten blir bedriften godkjent som Miljøfyrtårn, forutsatt at alle krav er oppfylt.

Wergeland Bedriftsutvikling har godkjente miljøkonsulenter og har lang erfaring med utarbeidelse av miljøanalyser.

pic.jpg

Interessert i en prat om MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING for kvalitet tilpasset Bygg og Anlegg?


ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Ønsker du å implementere et ledelsessystem i samsvar med ISO 9001:2015 eller ønsker du oppgradere eller forbedre eksisterende system?

Vi skreddersyr et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver: 

 • Gjennomføre GAP analyse og utarbeide ISO 9001 prosjektplan
 • Utarbeidelse av KPI`er og handlingsplan
 • Kartlegging av kjerneprosesser, ledelsesprosesser og støtteprosesser
 • Risikovurdering av prosesser
 • Kontekstbeskrivelse inkludert SWOT og interessentanalyse
 • Utarbeide stillingsbeskrivelser, kompetansematrise og opplæringsplan
 • Etablere avvikssystem/forbedringssystem
 • Utarbeide internt revisjonsprogram basert på risikobetraktninger
 • Gjennomføre interne revisjoner
 • HMS revisjoner på byggeplass
 • Gjennomføre leverandør revisjoner
 • Forberede og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse
wind

Interessert i en prat om ledelsessystem for kvalitet tilpasset Bygg og Anlegg?


ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Vi har dyktige miljørådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 14001:2015.

Ved hjelp av vår verktøykasse og vår kompetanse så skreddersyr vi et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver: 

Interessert i en prat om ledelsessystem for miljø tilpasset Bygg og Anlegg?

 • Kartlegging av kontekst
 • Kartlegging av interessenter
 • Kartlegging av miljøaspekt og vurdering av vesentlige miljøaspekter
 • Utarbeidelse av miljømål og miljøprogram
 • Prosessbeskrivelse
 • Oversikt lover og forskrifter
 • Samsvarsvurdering
 • Kompetansekrav og opplæring
 • Beredskapsplan ytre miljø
 • SHA plan på byggeplass
 • Risikovurdering
 • Ledelsens gjennomgåelse

PROSESSKARTLEGGING

Synes du det er utfordrende å vurdere hvor omfattende ledelsessystem du trenger? Da er prosesskartlegging et godt verktøy.

Vi har god erfaring og kompetanse på prosesskartlegging og hjelper dere gjerne med å få et oppdatert og effektiv system som er tilpasset bedriftens aktiviteter og prosesser.

Ved hjelp av vår strukturerte tilnærming, så kartlegger vi bedriftens verdikjede, ledelsesprosesser og støtteprosesser. En slik kartlegging vil gi en god oversikt over aktiviteter som inngår, kritiske punkter identifiseres, og ved hjelp av risikoanalyse kan bedriften prioritere styringsbehov som prosedyrer og sjekklister.

Prosesskartlegging utarbeides i Visio, excel. Eller i egnet web-system.

wergeland5.jpg

interessert i en prat om prosesskartlegging tilpasset Bygg og Anlegg?


Våre referanser

 
 • PSW Power & Automation
 • W. Giertsen Energy Solutions
 • Løvaas Maskin
 • Norva 24
 • Nye Veier AS 
 • Bybanen Utbygging
 • Petterson & Gjellesvik
 

Noen av våre kunder innen miljøsertifisering: Pettersson og Gjellesvik, Bergen vitensenter - Vil Vite, Clariant Oil Services Scandinavia AS, Fagbokforlaget AS, Encon AS, Stiftelsen Betanien, Bro og Tunnelselskapet, RadøyGruppen AS, Thunestvedt AS, Vangen Elektro AS, Nordnes Verksteder, Grieg Gaarden, Uni Research og Hordaland Idrettskrets.