Kurs

Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) leverer en rekke kurs og tilbyr bedriftsinternopplæring for mange ulike bransjer. De siste årene har WBU gjennomført en rekke workshop for ledergrupper i nye ISO standarder og strategi- og ledelsessystem.

WBU skreddersyr kurs slik at bedriftens systemer og fokusområder blir inkludert i opplæring. Vår erfaring er at tilpassede kurs gir bedre læringsutbytte og nytte for bedriften.

Samarbeid med Standard Online- åpne kurs

Siden 2016 har WBU vært en av hovedleverandørene for kursledelse til Standard Norge på ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, risikostyring, revisjonslederkurs og kvalitetslederkurs for helseledere. De fleste åpne kurs arrangeres via Standard Online, for påmelding og kursoversikt klikk her.

Samarbeid med Handelshøyskolen BI- kurs med studiepoeng

Vi holder også kurs og foreleser på Handelshøyskolen BI (Bergen og Stavanger). Blant annet har vi vært med å utvikle HMS Masterprogram som er et delprogram på Master of Management på BI Bergen.


ISO 9001:2015 Ledelsessystem for
kvalitet

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester, og et viktig verktøy for å tilfredsstille kravene til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden NS-EN ISO 9001:2015.  

Dette kurset gir en innføring i kravene i standarden med fokus på sentrale kvalitetsledelsesprinsipper, risikostyring og endringer samt hvilke krav i standarden som er nye.


ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Balansen mellom å ta vare på ytre miljø, samtidig som å tenke økonomi og risiko er avgjørende for dagens bedrifter. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av bedriftens systemer for ytre miljø er ISO 14001 – Ledelsessystemer for miljø. NS-EN ISO 14001 bygger på samme overordnede struktur som ISO 9001:2015.

Kurset tar for seg temaer som miljøaspekter, beredskap, interesseparter og risiko, viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift. Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske oppgaver.


ISO 45001- Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et styringssystem for arbeidsmiljø. Standarden «NS-EN ISO 45001 Styringssystem for arbeidsmiljø», som erstatter OHSAS 18001, er bygget på samme overordnede struktur som ISO 9001 og 14001. Kurset er praktisk rettet, med blanding av teori og praktiske gruppeoppgaver. Kurset tar for seg temaer som Beredskap, interesseparter og risiko, viktige nye elementer i standarden samt måten å implementere disse i egen bedrift. 


Kvalitetsledelse i helsetjenester

Samfunnet stiller høye krav til kvalitet på helsetjenester. Utfordringen er å dokumentere den faktiske kvaliteten på tjenestene som blir levert. Et godt verktøy er å stille egne krav til et ledelsessystem basert på sentrale element i standarden ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet. En anerkjent metode som industrien har benyttet i 25 år.

Kurset «Kvalitetsledelse i helsetjenesten» gir en innføring i kravene i standarden med vekt på sentrale kvalitetsledelsesprinsipper som risikostyring og systematisk kvalitetsledelse, og etterlevelse av krav. Dette er de samme kravelementene som forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vektlegger.


Intern revisjoner for helsesektor

Et kurs i revisjonsteknikk for helse sikrer at virksomheten har interne revisor med med tilstrekkelig kompetanse på å planlegge, gjennomføre og rapportere interne revisjoner. Kurset kan gjennomføres som et halv- eller heldagskurs, og inneholder praktiske øvelser i utarbeidelse av revisjonsprogrammer og -planer.

Kurset kan med fordel følges opp med å praktisk øvelse i å gjennomføre en internrevisjon, med støtte fra kursleder. Dette vil sikre god praktisk læring samtidig som at virksomheten får utført intern revisjoner, både av helseenhetens styringssystem, kliniske prosesser og pasientbehandling.

Kurset baserer seg på ISO 19011 - Retningslinjer for revisjoner.


Revisjonsleder med mulighet for sertifisering

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. Det kan være interne- eller eksterne revisjoner. Revisjonene kan være i forbedringsøyemed eller for å verifisere samsvar med lover og standarder.

Revisjonsleder kompetanse og sertifisering styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Bli med på kurs med våre erfarne revisjonsledere.


Intern revisjonskurs

Et kurs i revisjonsteknikk sikrer at bedriftens interne revisor har tilstrekkelig kompetanse på å planlegge, gjennomføre og rapportere interne revisjoner. Kurset kan gjennomføres som et halv- eller heldagskurs, og inneholder praktiske øvelser i utarbeidelse av revisjonsprogrammer og -planer.

Kurset kan med fordel følges opp med praktisk gjennomføring av en internrevisjoner i bedriften, med oppfølging av kursholder. Dette vil sikre god praktisk læring samtidig som at bedriften får utført intern revisjoner.

Kurset baserer seg på ISO 19011 - Retningslinjer for revisjoner.


HMS for ledere etter krav i Arbeidsmiljøloven

Systematisk HMS- arbeid er et krav i internkontrollforskriften, og er sentrale elementer i en god bedriftsutvikling. HMS- arbeid bidrar til en sunn bedriftskultur med et godt arbeidsmiljø og et positivt omdømme. Ledere har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i virksomheten, og skal sikre at dette blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Kurset vil gi en innføring i gjeldene regelverk på HMS området, og metoder for å følge opp disse kravene på en nyttig og forsvarlig måte.


Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan helhetlig risikostyring kan benyttes som et effektivt og godt verktøy for virksomhetsstyring, der sikkerhet, HMS, omdømme, finans og marked inngår i en helhet.

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.


Oppdateringskurs i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Oppdateringskurset for revisjonsledere og kvalitetsledere har sitt fokus på implementering av kravene i ISO 9001:2015. Vi viser hvordan man kan verifisere de nye elementer som kontekst, interesseparter og risiko gjennom revisjon. I kurset legger vi vekt på nyheter, trender og endringer i relevante standarder og forskrifter.

Dette kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet).


Granskning av hendelser

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man gjennomfører en gransking. Formålet med en gransking er å avdekke de eventuelle mangler og feil som har forårsaket en uønsket hendelse. Dette skal gi grunnlag for proaktiv og forebyggende tiltak der en tar lærdom av hendelsen, og unngår lignende hendelser.

Kurset vil gi en innføring i ulike metoder for å gjennomføre en granskning.


Beredskap og Table-top øvelse

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man etablerer en beredskapsledergruppe som skal håndtere en uønskede hendelse på best mulig måte. Roller i beredskapsledelsen gjennomgås som beredskapslederrollen, mediakontakt, pårørendekontakt, informasjonsansvarlig/loggfører og skadestedskontakt.

Praktisk øvelse på valgt hendelses-scenario inngår i øvelsen der deltagerne får øvd på de ulike rollene i praksis.