Våre tjenester

Vi har spesialisert oss innenfor ledelsessystemer, risiko, kvalitet og HMS styring.

Internkontrollforskriftene stiller krav til risikokartlegging av virksomheten. Basert på dette skal det utarbeides et HMS og kvalitetssystem. Vi bistår med å lage et HMS system som er egnet for virksomhetene og er praktisk tilrettelagt slik at oppfølging og etterlevelse lettere ivaretas.

Mange av våre kunder innen industri og verksted ønsker å bygge styringssystem i samsvar med ISO 9001 krav, og evt. miljøkrav etter ISO 14001.


REVISJONER

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere og revisorer med lang erfaring.

Revisjonen baserer seg på ulike krav og ut fra valgt fokusområde. Kravgrunnlag er typisk fra kunde, kontrakt, byggherreforskrift, IK forskrift, lover og regler som gjelder og egne definerte krav i styringssystem.

 • Internrevisjon

 • Leverandørrevisjon

 • Sikkerhets- og HMS inspeksjoner på byggeplass

Etterlevelse og eget ledelsessystem er alltid inkludert i en revisjon. Revisjonens hovedformål er å se etter forbedringsområder og vurdere etterlevelse av krav. Interne revisjoner er et av ledelsens viktigste verktøy i forbedringsarbeidet. Det er også et krav til gjennomføring av interne revisjoner i ISO standarder og IK-forskrifter.

interessert i en prat om revisjon tilpasset industri og verksted?


RISIKO OG BEREDSKAP

Risikostyring

Risikostyring er et at de viktigste ledelsesverktøy for styring av virksomheten, både når det gjelder forretning, kundetilfredshet, omdømme, miljø og sikkerhet.

De nye ISO standardene har en helhetlig tilnærming til risikostyring.

Vi bidra og fasiliteter risikokartlegging med bruk av egnede verktøy på ulike nivå i organisasjonen.

interessert i en prat om risiko og beredskap tilpasset industri og verksted?


INNLEIE KHMS LEDER

Mange bedrifter vil få en effektiv løsning med å leie inn en profesjonelle og erfaren Kvalitet-, HMS-, Risk manager ressurser.

Vi sikrer at det systematiske kvalitetsarbeidet følges opp som ledd i kontinuerlig forbedring.

Mange av våre kunder har valgt en slik løsning, og omfanget varierer fra en 20 % stilling til 80 % stillen, alt etter behov.

wergeland7.jpg

interessert i en prat OM KHMSLEDER tilpasset industri og verksted?


ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Ønsker du å implementere et ledelsessystem i samsvar med ISO 9001:2015 eller ønsker du oppgradere eller forbedre eksisterende system?

Vi skreddersyr et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

 • Gjennomføre GAP analyse og utarbeide ISO 9001 prosjektplan

 • Utarbeidelse av KPI`er og handlingsplan

 • Kartlegging av kjerneprosesser, ledelsesprosesser og støtteprosesser

 • Risikovurdering av prosesser

 • Kontekstbeskrivelse inkludert SWOT og interessentanalyse

 • Utarbeide stillingsbeskrivelser, kompetansematrise og opplæringsplan

 • Etablere avvikssystem/forbedringssystem

 • Utarbeide internt revisjonsprogram basert på risikobetraktninger

 • Gjennomføre interne revisjoner

 • HMS revisjoner på byggeplass

 • Gjennomføre leverandør revisjoner

 • Forberede og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse

wind

Interessert i en prat om ledelsessystem for kvalitet tilpasset industri og verksted?


ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Vi har dyktige miljørådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 14001:2015. Ved hjelp av vår verktøykasse og vår
kompetanse så skreddersyr vi et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

 • Kartlegging av kontekst

 • Kartlegging av interessenter

 • Kartlegging av miljøaspekt og vurdering av vesentlige miljøaspekter

 • Utarbeidelse av miljømål og miljøprogram

 • Prosessbeskrivelse

 • Oversikt lover og forskrifter

 • Samsvarsvurdering

 • Kompetansekrav og opplæring

 • Beredskapsplan ytre miljø

 • SHA plan på byggeplass

 • Risikovurdering

 • Ledelsens gjennomgåelse

Interessert i en prat om ledelsessystem for miljø tilpasset industri og verksted?


MILJØFYRTÅRN SERTIFISERING

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, som tildeles bedrifter som har gjennomgått en miljøkartlegging og
etterlever krav til en miljøvirksomhet.

Godkjent miljøkonsulent må bistå bedriften i miljøanalyse og dokumentere etterlevelse og resultat i en miljørapport.
Denne miljørapporten gir grunnlag for sertifisering.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og
materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. Bedrifter går gjennom en miljøanalyse,
sammen med miljøkonsulent, og kartlegger status og planlegger og iverksetter ulike miljø- og HMS-tiltak. Når krav til
alle bransjer og aktuelle bransjekrav er tilfredsstillende imøtekommet, utarbeider miljøkonsulent miljørapport med
nødvendig dokumentasjon. Sertifisør fra kommunen kommer deretter på et tilsynsbesøk, og basert på dette og
miljørapporten blir bedriften godkjent som Miljøfyrtårn, forutsatt at alle krav er oppfylt.

Wergeland Bedriftsutvikling har godkjente miljøkonsulenter og har lang erfaring med utarbeidelse av miljøanalyser.


PROSESSKARTLEGGING

Synes du det er utfordrende å vurdere hvor omfattende ledelsessystem du trenger?

Da er prosesskartlegging et godt verktøy. Vi har god erfaring og kompetanse på prosesskartlegging og hjelper dere gjerne med å få et oppdatert og effektiv system som er tilpasset bedriftens aktiviteter og prosesser. Ved hjelp av vår strukturerte tilnærming, så kartlegger vi bedriftens verdikjede, ledelsesprosesser og støtteprosesser.

En slik kartlegging vil gi en god oversikt over aktiviteter som inngår, kritiske punkter identifiseres, og ved hjelp av risikoanalyse kan bedriften prioritere styringsbehov som prosedyrer og sjekklister.


Våre referanser

 
 • BUS AS

 • Karsten Moholt

 • Mecmar

 • Jøsok

 • PEAK Group

 • Beerenberg

 • Entech Solutions

 • Flux Group

 • Gexcon

 • PSW Power & Automation

 • W. Giertsen Energy Solutions

 • Coast Center Base

 • Turbuss Vest / Tide

 • Goodtech

 • Løvaas Maskin

 • Norva 24

 

Noen av våre kunder innen miljøsertifisering: Pettersson og Gjellesvik, Bergen vitensenter - Vil Vite, Clariant Oil
Services Scandinavia AS, Fagbokforlaget AS, Encon AS, Stiftelsen Betanien, Bro og Tunnelselskapet, RadøyGruppen
AS, Thunestvedt AS, Vangen Elektro AS, Nordnes Verksteder, Grieg Gaarden, Uni Research og Hordaland Idrettskrets.