Våre tjenester

Vi har spesialisert oss innenfor ledelsessystemer og vi ønsker å bidra med vår kompetanse i alle typer organisasjoner. Dersom dere har behov for en generell gjennomgang av systemet, eller dere ønsker råd relatert til ledelsessystem og beslutninger så stiller vi med faglig kunnskap og en unik verktøykasse.


REVISJON

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere og revisorer med lang erfaring.

 • Internrevisjon
 • Leverandørrevisjon
 • ISM revisjon

Revisjonen utføres på bakgrunn av relevante eksterne krav som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, aktuelle lover og regler. Etterlevelse og eget ledelsessystem er alltid inkludert i en revisjon. Revisjonens hovedformål er å se etter forbedringsområder og vurdere etterlevelse av krav.

Interne revisjoner er et av ledelsens viktigste verktøy i forbedringsarbeidet. Det er også et krav til gjennomføring av interne revisjoner i ISO standarder, ISM-koden og i HMS standarder.

Vårt revisjonsteam har flere års erfaring som sertifiseringsrevisorer for DNV GL innen ISO 9001 og ISO 14001 sertifiseringer for private, offentlige og helserelaterte virksomheter.

Interessert i en prat om ledelsessystem for kvalitet tilpasset den maritime næringen?


ISM koden

ISM koden stiller krav til sikkerhetsstyringssystem om bord i fartøy, som omfatter krav til ledelse, sikkerhet, miljø kompetanse og bemanning. Det er krav til at sikkerhetssystemet må dokumenteres, implementeres ombord og vedlikeholdes. Vi bistår rederi med oppdatering og forbedringer i styringssystemet.

Intern revisjon er et viktig verktøy for ledelsen, der systemet gjennomgås og vurderes om det brukes som forutsatt, er egnet, og hvilke forbedringer som må gjøres. Som rederier skal dere gjennomføre årlige ISM revisjoner (12 mnd. syklus) for å se at dere har et sikkerhetsstyringssystem og praksis i samsvar med kravene i ISM koden. Vi gjennomfører intern revisjoner etter krav i ISM.

Tema i en ISM revisjon:

 • Ledelse, roller og ansvar
 • Ledelsens gjennomgang (master review)
 • Styringssystem, prosedyrer og sjekklister
 • Avvikssystem, korrigerende tiltak og forbedringer
 • Dokumentstyring
 • Opplæring, kompetansekrav og sikker bemanning
 • Risikokartlegging og oppfølging
 • Vedlikeholdstyring og kritisk utstyr
 • Beredskap og øvelser, inkludert miljøberedskap

Interessert i en prat om ledelsessystem for kvalitet tilpasset den maritime næringen?


ISO 9001 Ledelsessystemer for Kvalitet

Ønsker du å implementere et ledelsessystem i samsvar med ISO 9001:2015 eller ønsker du oppgradere eller forbedre eksisterende system? Vi skreddersyr et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

 • Gjennomføre GAP analyse og utarbeide ISO 9001 prosjektplan
 • Utarbeidelse av KPI`er og handlingsplan
 • Kartlegging av kjerneprosesser, ledelsesprosesser og støtteprosesser
 • Risikovurdering av prosesser
 • Kontekstbeskrivelse inkludert SWOT og interessentanalyse
 • Utarbeide stillingsbeskrivelser, kompetansematrise og opplæringsplan
 • Etablere avvikssystem/forbedringssystem
 • Utarbeide internt revisjonsprogram basert på risikobetraktninger
 • Gjennomføre interne revisjoner
 • Gjennomføre leverandør revisjoner
 • Forberede og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse

Interessert i en prat om ledelsessystem for miljø tilpasset den maritime næringen?


ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Vi har dyktige miljørådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 14001:2015. Ved hjelp av vår verktøykasse og vår kompetanse så skreddersyr vi et ledelsessystem tilpasset dine behov og vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

Interessert i en prat om ledelsessystem for arbeidsmiljø tilpasset den maritime næringen?

 • Kartlegging av kontekst
 • Kartlegging av interessenter
 • Kartlegging av miljøaspekt og vurdering av vesentlige miljøaspekter
 • Utarbeidelse av miljømål og miljøprogram
 • Prosessbeskrivelse
 • Oversikt lover og forskrifter
 • Samsvarsvurdering

Våre referanser

 
 • Kystverket
 • GC Rieber Shipping
 • Odfjell ASA
 • Gearbulk Norway
 • IMC Diving
 • Norled
 • Stadt Sjøtransport
 • SeaTrans
 • Fjord1
 • Peak Group