Våre tjenester

Vi har spesialisert oss innenfor ledelsessystemer og vi ønsker å bidra med vår kompetanse i alle typer organisasjoner. Dersom dere har behov for en generell gjennomgang av systemet, eller dere ønsker råd relatert til ledelsessystem og beslutninger så stiller vi med faglig kunnskap og en unik verktøykasse.

I 2017 ble forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjeldende for helsetjenesten. Denne bygger på sentrale prinsipper i ISO 9001 ledelsessystem for kvalitet, for både kliniske og administrative prosesser, og pasientsikkerhet.

WBU har et helseteam som siden 2016 har bistått kommuner og ulike helserelaterte virksomheter med intern revisjoner, kurs i intern revisjonsmetodikk og kvalitetsledelses kurs.


REVISJONER

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere og revisorer med erfaring som sertifiseringsrevisorer.

Vårt revisjonsteam har flere års erfaring som sertifiseringsrevisorer for DNV GL innen ISO 9001 sertifiseringer for offentlige og helserelaterte virksomheter.

Vi er også forelesere og kursledere inne kvalitetsledelse i helsetjenesten.

Interne revisjoner - helsetjenester

Vi utfører intern revisjoner basert på kvalitetskrav til helsetjenester og prinsipper i ISO 9001. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ble iverksatt 1. januar 2017.

Denne gir nye føringer og krav til ledelse og styring av kvalitet og kvalitetsforbedring. Et av de viktigste verktøy for ledelsen i denne sammenheng er bruk av interne revisjoner i kvalitetsarbeidet.

Ved bruk av interne revisjoner får ledelsen en status i forhold til virksomhetens aktiviteter, måloppnåelse, ressursutnyttelse og etterlevelse av aktuelle krav. Basert på status og funn i revisjoner, har ledelsen et godt grunnlag for å prioritere og beslutte tiltak. Dette er en viktig del av kommunens intern kontroll, og denne metodikken benyttes i hele virksomheten som del av kontroll, oppfølging og kvalitetsstyring.

Interessert i en prat om revisjon tilpasset offentlig helse?


Kurs/opplæring for internt revisjonsteam

En suksessfaktor for å lykkes med interne revisjoner er et revisjonsteam med kunnskap om intern revisjonsmetodikk. Dette gjelder både teoretisk og praktisk. En slik tilnærming vil gi virksomheten mulighet for effektiv kvalitetsforbedring som et ledd i systematisk styring.

Vi tilbyr program for opplæring av revisjonsteam med intern kurs som er tilpasset virksomheten. Metodikken baseres på krav som fremgår i ny forskrift om kvalitetsforbedring og kvalitetsprinsipper i ISO 9000 standarder.

Intern revisjonskurs vil omfatte:

 • Overordnet målsetning for revisjoner- ledelsesverktøy
 • Krav til gjennomføring av intern revisjoner
 • Prinsipper for planlegging og gjennomføring etter ISO 19011
 • Revisjonsteam, revisjonsleder og medrevisorer, samt kompetansekrav.
 • Kravgrunnlag, regelverk, eget styringssystem og pasientsikkerhet
 • Praktisk gjennomføring av interne revisjoner
 • Forberedelser og planlegging av en revisjon
  • Revisjonsvarsel og revisjonsplan
 • Revisjonsteknikker
  • forståelse av krav
  • Intervjuteknikk og verifisering
 • Rapportering av funn, observasjoner og avvik
kurs.jpg

Interessert i en prat om opplæring av internt revisjonsteam tilpasset offentlig helse?


Seminar/kurs - kvalitetsledelses i helsetjenesten

Samfunnet stiller høye krav til kvalitet på helsetjenester. Utfordringen er å dokumentere den faktiske kvaliteten på tjenestene som blir levert. Et godt verktøy er å stille egne krav til et ledelsessystem basert på sentrale element i standarden ISO 9001, Ledelsessystem for kvalitet. En anerkjent metode som industrien har benyttet i 25 år.

Vi gjennomfører seminar/kurs for ledere i kvalitetsledelse, basert på sentrale prinsipper i ISO 9001 og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Kurset fokuserer på sentrale verktøy for systematisk kvalitetsforbedring som:

 • Hva er systematisk kvalitetsforbedring?
 • Hvorfor er kvalitetsforbedring et ledelsesansvar?
 • Hvordan legge til rette for systematisk kvalitetsforbedring av helsetjenesten?
 • Evaluering av aktiviteter og oppfølging av resultater
 • Viktige verktøy i kvalitetsledelse- risikokartlegging, intern revisjoner, avvikssystem og forbedringer, ledelsens gjennomgåelse
 • Krav til et styringssystem i henhold til ny kvalitetsforskrift og ISO 9001:2015

«Kvalitetsledelse i helsetjenesten» gir en innføring i kravene i standarden med vekt på sentrale kvalitetsledelsesprinsipper som risikostyring og systematisk kvalitetsledelse, og etterlevelse av krav. Dette er de samme kravelementene som forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vektlegger.

Å arbeide med systematisk kvalitetsforbedring i henhold til krav i ISO 9001 sikrer en struktur som ivaretar krav i norske helselover og forskrifter.

wind

Interessert i en prat om kvalitetsledelse i helsetjenesten?


RISIKOSTYRING OG ROS-ANALYSER

Risikostyring er et at de viktigste ledelsesverktøy for styring av virksomheten, både når det gjelder pasientsikkerhet, tjenester, omdømme, miljø og sikkerhet.

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten stiller krav til risikokartlegging i § 6 Plikten til å planlegge.

Vi bidrar og fasiliteter med risikokartlegging med bruk av egnede verktøy på ulike nivå i organisasjonen.

interessert i en prat om risiko og beredskap tilpasset offentlig helse?


Våre referanser

 
 • Østre Toten kommune
 • Sykkylven kommune
 • Bergen kommune
 • Standard Online – kursansvarlig, Kvalitetsledelse for helsetjeneste
 • Kystverket
 • Universitetet i Nord
 • Uni Research
 • Luftforsvaret