Vi har gjennomført over 500 revisjoner for oljebransjen

Vi har bistått over 100 ulike selskap med å bli ISO sertifisert og med å oppgradere styringssystem mot nye standarder.

 

REVISJONER

Vi har spesialisert oss i gjennomføring av revisjoner, og har et godt team med sertifiserte revisjonsledere. Vi har inngående kjennskap til regelverket i petroleumsvirksomheten.

For oljebransjen gjennomfører vi:

 • Internrevisjoner
 • Prosjektrevisjoner
 • Leverandørrevisjon

Revisjonen utføres på bakgrunn av relevante krav som for eksempel:

 • HMS forskriftene til Petroleumstilsynet
 • IOGP 423 – Leverandørevaluering av styringssystem
 • ISO 9001 – Ledelsessystemer for Kvalitet
 • ISO 14001 – Ledelsessystemer for Miljø
 • Kontrakter eller aktuelle lover og regler

Revisjonens hovedformål er å se etter forbedringsområder og vurdere etterlevelse av krav.

interessert i en prat om revisjon tilpasset olje- og gassnæringen?

IOGP 423 og NORSOK S-006

Operatørselskapene stiller strenge krav til leverandører i forhold til krav til ledelsessystem og HMS. NOROK S-006 «HMS evaluering av leverandører» har i mange år vært standarden som leverandører skal etterleve. Nå vil denne standarden bli erstattet av IOGP 423 «Contractor HSE capability assessment». Etter planen skal denne standarden fases inn i 4.kvartal 2018 i ny løsning for pre-kvalifisering som erstatter Achilles JQS.

Vårt team har nå spesialisert oss på den nye standarden, og vi har også deltatt i arbeidsgruppen sammen med EPIM og operatørselskapene for tilpasning av kravene til norske forhold. Vi vil allerede fra april 2018 utført IOGP kvalifiseringsrevisjoner på oppdrag fra operatørselskapene, i både inn- og utland. IOGP 423 kan lastes ned her: http://www.iogp.org/bookstore/product/hse-management-guidelines-for-working-together-in-a-contract-environment/


GAP ANALYSE

Vår metode for gjennomføring av GAP analyser inkluderer en grundig evaluering av alle krav. I tillegg til en detaljert dokumentgjennomgang så har vi en felles gjennomgang med bedriften.

For oljebransjen så gjennomfører vi blant annet GAP analyser i tilknytting til:

 • HMS forskriftene til Petroleumstilsynet IOGP 423 (NORSOK S-006)
 • ISO standarder (9001, 14001 og 45001)
 • Arbeidsmiljøforskriftene

interessert i en prat om gapanalyse tilpasset olje- og gassnæringen?


STYRINGSSYSTEM

Vi har en unik kompetanse innenfor ledelsessystemer og bistår gjerne med å skreddersy et system som er tilpasset deres behov.

I prosjekter så kan vi blant annet delta med faglig kompetanse relatet til utarbeidelse av prosjektstyringssystem som for eksempel prosjektmanual, prosjektplaner, koordineringsdokument, HMS program, brodokument og relevante HMSK prosedyrer.

Vi bistår også med ledelseskompetanse relatert til kontekstbeskrivelse, SWOT analyse, interessentanalyse, KPI`er og handlingsplaner.

wind

Interessert i en prat om ledelsessystem tilpasset olje- og gassnæringen??


PROSESSKARTLEGGING

Synes du det er utfordrende å vurdere hvor omfattende ledelsessystem du trenger?

Da er prosesskartlegging et godt verktøy. Vi har unik erfaring og kompetanse på prosesskartlegging og hjelper dere gjerne med å få et oppdatert og effektiv system som er tilpasset bedriftens aktiviteter og prosesser.

Ved hjelp av vår strukturerte tilnærming, så kartlegger vi bedriftens verdikjede, ledelsesprosesser og støtteprosesser. En slik kartlegging vil gi en god oversikt over aktiviteter som inngår, kritiske punkter identifiseres, og ved hjelp av risikoanalyse kan bedriften prioritere styringsbehov som prosedyrer og sjekklister.

Prosesskartene utarbeides i Visio, Excel eller i egnet web-system.

wergeland5.jpg

interessert i en prat om prosesskartlegging tilpasset olje- og gassnæringen?


GRANSKNING

Vi har kompetanse til å bistå som granskingsleder og vi kan utarbeide prosesser, prosedyrer og maler relatert til granskinger.

Granskning er et at de viktigst verktøy for å lære av en hendelse og avdekke de bakenforliggende årsakene.

Vi har gjennomføre en rekke granskninger for våre kunder i oljebransjen.

Vi tilbyr også interne kurs i granskningsmetodikk

FullSizeRender.jpg

interessert i en prat om gransking tilpasset olje- og gassnæringen?


BEREDSKAP OG TABLETOP

Beredskapsplan er en viktig del av risikostyring. Vi utarbeider beredskapsplaner for bedrifter basert på type drift og risk scanario.

Beredskapsledelse er sentralt for å håndtere en hendelse på best mulig måte, den beskriver hvordan bedriften skal håndtere kommunikasjon intern og eksternt, mediehåndtering, ansatte og pårørende håndtering.

Vår anbefaling er at det gjennomføres en årlig Beredskapsledelsesøvelse / table-top. Vi har god erfaring med å forberede og gjennomføre slike øvelser for våre kunder.

Vi gjennomfører også lokasjonsspesifikke risiko- og beredskapsanalyser for aktiviteter på norsk sokkel. Våre analyser utføres i samsvar med Norsk olje og gass, anbefalte retningslinje for etablering av områdeberedskap (064).

 

wergeland20.jpg

interessert i en prat om risiko og beredskap tilpasset olje- og gassnæringen?


YTRE MILJØ

Vi har dyktige miljørådgivere som kan hjelpe deg med å etablere eller oppgradere et ledelsessystem i samsvar med ISO 14001:2015.

Ved hjelp av vår verktøykasse og vår kompetanse så skreddersyr vi et system tilpasset dine behov.

Vi kan blant annet bidra med følgende oppgaver:

 • Workshop / opplæring av ledergruppen
 • Kartlegging av miljøaspekt og vurdering av vesentlige miljøaspekter
 • Utarbeidelse av miljømål og miljøprogram
 • Utarbeide oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Utføre samsvarsvurdering
 • Utarbeide Beredskapsplan ytre miljø
 • Gjennomføre risikovurdering
wergeland3.jpg

interessert i en prat om risiko og beredskap tilpasset olje- og gassnæringen?


INNLEIE KHMS LEDER

Mange bedrifter vil få en effektiv løsning med å leie inn en profesjonell og erfaren Kvalitet-, HMS-, Risk rådgiver.

Vi sikrer at det systematiske kvalitetsarbeidet følges opp som ledd i kontinuerlig forbedring.

Mange av våre kunder har valgt en slik løsning, og omfanget varierer fra en 20 % stilling til 80 % stillen, alt etter behov.

interessert i en prat om INNLEIE AV KHMS LEDER tilpasset olje- og gassnæringen?


Våre referanser

 
 • EPIM
 • Gassco
 • Goodtech
 • CCB
 • PSW
 • COSL Drilling Europe
 • Beerenberg
 • Entech Solutions
 • Clariant
 • Ross Offshore
 • Otech Marine Services
 • Odfjell Drilling
 • KCA Deautag
 • Hycom
 • Karsten Moholt