Kvalitetsledelseskurs for kommuner etter krav i ny forskrift

Vi leverer kvalitetsledelseskurs for kommuner med fokus på Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjeldene fra 2017. Denne gir nye føringer og krav til ledelse og styring av kvalitet og kvalitetsforbedring i kommuner.

Vi tilbyr program for opplæring av revisjonsteam med intern kurs som er tilpasset ledere, kvalitetsledere og intern revisorer. Metodikken baseres på prinsipper for kvalitet og styringssystem etter ISO 9001 som også er sentral i ny forskrift.

I april 2017 hadde vi samtlige ledere og fagledere i Sykkyven kommune på kurs og fagdag. I forkant av kvalitetsdagen gjennomførte vi en intern revisjon i utvalgte avdelinger. Rapport og funn her ble aktivt brukt i gruppearbeid og forbedringplaner  under kvalitetsdagen.

Vi skal fremover lære opp kommunens eget intern revisjonsteam i revisjonsmetodikk.

Intern revisjon er et viktig verktøy for å sikre kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Høres dette interessant ut for din kommune – så ta gjerne kontakt!